G?rnata Sol Klarnet (Albert Sistem)

 

 
 
 
 
 
 

Tamamen el i?çili?i ile üretilen G?rnata Sol Klarnet’in üretiminde, özenle seçilmi?, y?llanm?? ve sertifikal? Grenadil (African Blackwood/M\'pingo) ve Mopani a?açlar? ve do?al Portekiz mantarlar? kullan?lmaktad?r. Alpaga (New Silver/Alman Gümü?ü) malzemeden üretilen ve saf gümü? kaplanan ergonomik klavyesi, rahatl???n?n yan?nda çalma zevkini de en üst seviyeye ta??maktad?r. Kullan?lan malzemelerin titiz el i?çili?i ile birle?mesi sayesinde zengin tonlar istikrarl? bir ?ekilde elde edilebilmektedir. Uzun y?llar süren ar-ge çal??malar? sonucunda bugünkü tasar?m?n? kazanan G?rnata Sol Klarnet, birçok usta müzisyen taraf?ndan büyük bir be?eniyle kullan?lmaktad?r.

Teknik Detaylar

 

A?aç: Grenadil (African Blackwood/Mpingo)¹, Mopani (Mopane)²

 

Klavye: Alpaga’dan (New Silver/Alman Gümü?ü)³ üretilen ve 50µ saf gümü? kaplanan tu?lar ve borular, ayarlanabilir parmak dayama

 

Yay: Özel üretim paslanmaz çelik

 

Özel ta??ma çantas?yla birlikte sunulmaktad?r.

 

 ¹ Grenadil: Bilimsel ad? dalbergia melanoxylon olan Grenadil (Grenadilla) a?ac? African Blackwood ya da Mpingo olarak da bilinmektedir. Ba?ta Tanzanya ve Mozambik olmak üzere, Senegal’den Do?u Eritre’ye ve Güney Afrika’ya kadar k?tan?n kurak bölgelerinde yeti?en Grenadil a?ac?n?n olgunla?mas? en az 60 y?l sürmektedir. Özgül a??rl??? 1,4 gr/cm³ olan ve siyah renkteki öz kerestesi, akustik özelli?i, sa?lad??? zengin tonlar ve son derece kararl? yap?s? nedeniyle, profesyonel a?aç üflemeli enstrümanlar?n üretiminde tercih edilen bir numaral? a?açt?r. Yava? kurumas? sebebiyle kesimden sonra kütük halinde uzun bir süre bekletilmekte, istenilen boylarda ebatland?ktan sonra ise en az bir y?l dinlendirmeye b?rak?lmaktad?r. Olgun hale gelmesinin uzun y?llar almas? ve kaçak kesimler nedeniyle, tehdit alt?nda olan Grenadil a?ac?, Afrika’n?n birçok bölgesinde koruma alt?na al?nm??t?r. HUBB Enstrüman Atölyesi taraf?ndan kullan?lan tüm a?açlar sadece koruma alt?ndaki (a?açland?rma miktar? kesim miktar?ndan daha fazla olan) Tanzanya ve Mozambik ormanlar?ndan elde edilmektedir.


² Mopani: Bilimsel ad? colophospermum mopane olan Mopani (mopane) a?ac?, Güney Afrika, Zimbabwe ve Mozambik ba?ta olmak üzere Afika k?tas?n?n güneyinde yeti?mektedir. 1,3 gr/cm³ özgül a??rl??a sahip ve koyu kahve rengindeki öz kerestesi, Grenadil a?ac?n?n sa?lad??? zengin tonlara ve akustik özelliklere sahip olmas? sebebiyle profesyonel a?aç üflemeli enstrümanlar?n üretimde tercih edilen en kaliteli a?açlardan biridir. A??r? kesim nedeniyle, son y?llarda ticari olarak bulunmas? güçle?en Mopani a?ac? Afrika’n?n ço?u bölgesinde koruma alt?na al?nm??t?r. HUBB Enstrüman Atölyesi tüm enstrümanlar?nda sadece sertifikal? Mopani a?açlar?n? kullanmaktad?r.


³ Alpaga: Alpacca, New Silver, Alman Gümü?ü (German Silver), Nikel-Gümü? ya da Argentann olarak da bilinen Alpaga, genellikle, %60 bak?r, %20 nikel ve %20 çinko ala??m?ndan olu?maktad?r, bu oranlar kullan?m amac?na göre de?i?iklik gösterebilmektedir. Gümü? kaplamaya en uygun olan Alpaga, bu özelli?i nedeniyle profesyonel klarnet, oboa ve benzer a?aç üflemeli enstrümanlar?n klavyelerinde, flüt, saksafon ve trompet gibi enstrümanlar?n üretiminde kullan?lmaktad?r. HUBB Enstrüman Atölyesi taraf?ndan üretilen tüm klarnetlerin klavyeleri ve borular? Alpaga malzemeden üretilip, 50µ saf gümü? kaplanmaktad?r.