REFERANSLAR

 

  HUBB DARBUKA - SAID EL ARTIST 2011 OSAKA CONCERT 


Arifa "Anatolian Alchemy" by Hubb G?rnata Clarnet <

    


     

Ian Anderson     

 

Albümleri tüm dünyada 60 milyonda fazla kopya satan ve 40’tan fazla ülkede 2.500 konser veren Jethro Thull’?n efsanevi flütçüsü ve vokalisti, Ian Anderson, flütü rock müzi?e kazand?ran en önemli isimdir. Flütün yan?nda, elektro gitar, akustik gitar, pikolo, mandolin gibi bir çok enstrüman? da büyük bir ustal?kla icra etmektedir. Halen, hem Jethro Tull ile birlikte gerçekle?tirdi?i hem de solo çal??malar?yla tüm dünyada ses getiren Ian Anderson, gerek konser gerekse stüdyo çal??malar?nda HUBB Flüt A??zl???’n? ve HUBB Travers Flüt’ü tercih etmektedir.

 

www.iananderson.com

 
     

   

Hüsnü ?enlendirici

 

Türk müzi?ini ve Sol klarneti tüm dünyaya tan?tan en önemli isimler aras?nda yer alan Hüsnü ?enlendirici, Bergamal? müzisyen bir aileden gelmektedir. ?lk uluslararas? deneyimini babas? Ergün ?enlendirci ile birlikte Okay Temiz’in “Magnetic Band” grubuyla ya?ayan Hüsnü ?enlendirici daha sonra kendi grubu “Laço Tayfa”y? kurmu?tur. Brooklyn Funk Essentials ile birlikte ç?kard?klar? “In The Buzbag” albümü tüm dünyada büyük ses getirmi?tir. Dünyaca ünlü birçok müzisyen ile birlikte çal??an, say?s?z konser veren ve kendi tarz?nda dünyan?n en iyi klarnetçisi say?lan Hüsnü ?enlendirici, G?rnata Sol Klarneti büyük bir be?eniyle kullanmaktad?r.

 

    

 
     

   

Selim Sesler

 

Dramal? profesyonel bir zurnac? ailesinde gelen Selim Sesler, müzik hayat?na zurna çalmay? ö?renerek ba?lad?. Daha sonra küçük ya?ta klarnete geçi? yapan Selim Sesler, uzun y?llar ba?ta Ke?an olmak üzere Trakya bölgesi’nde Roman ve Rumeli müziklerini icra etti ve 1980’lerde ?stanbul’a yerle?erek Roman müzi?inin en önemli temsilcilerinden bir oldu. Brenna MacCrimmon gibi dünyaca ünlü müzisyenler ile çal??an, birçok albüm kaydeden ve Fatih Ak?n’?n “Duvara Kar??” ve “?stanbul Hat?ras?: Köprüyü Geçmek” adl? filmlerinin müziklerinde yer alan Selim Sesler, çal??malar?nda G?rnata Sol Klarnet’i kullanmaktad?r.

 

www.selimsesler.com


   
     

 

   

Vassilis Saleas

 

Yunanistan’?n ve dünyan?n en iyi klarnetçileri aras?nda gösterilen Vassilis Saleas, babas? ve amcas?ndan ö?rendi?i klarnette daha çocuk ya?ta ustala?m??t?r. Ba?ta Mikis Theodarakis gibi birçok müzisyene e?lik eden Vassilis Saleas, dünyan?n birçok yerinde konserler vermi?tir. Yunan ve Roman müzi?inin en önemli icrac?lar?nda biri olan ve dört solo albümü bulunan Vassilis Saleas, G?rnata Sol ve G?rnata La Klarnet’i kullan?lmakt?r.


   
   
 
 

   

Souhail Kaspar

 

Lübnan do?umlu olan ve e?itimini Suriye’de geleneksel Arap müzi?i üzerine Nadi al-Fonun al-Arabia’da tamamlayan Souhail Kaspar, 2008 y?l?nda Grammy’e aday gösterilmi?tir. Kendine özgü stili ile dünyan?n en iyi Orta Do?u perküsyon ustalar?ndan biri olarak kabul edilen Souhail Kaspar, bugüne kadar Kenny Burrell, Shujaat Khan, Kronos Quartet, Cheb Mami, Dr. Scott Marcus, Roberto Miranda, Tito Puente, Sting, Strunz & Farah gibi dünyaca ünlü birçok müzisyen ve grupla çal??m??t?r. Konser ve stüdyo çal??malar?na yo?un bir ?ekilde devam eden ve e?itimler veren Souhail Kaspar, HUBB A?aç Darbuka, HUBB Bendir ve HUBB Def’i büyük bir be?eniyle kullanmaktad?r.

 

www.neareastmusic.com


   

   

Almanyal? Suat (Suat Borazan)

 

Darbuka çalmaya 14 ya??nda Farnkfurt’ta ba?layan Suat Borazan, John JR Robinson, Muhammed Fuat and Glen Velez gibi dünyaca ünlü birçok müzisyenle birlikte çal??m??t?r. “Harem” adl? grubuyla birlikte, 52 ülkede piyasaya sürülen dört solo albüm yay?nlam??, dünyan?n çe?itli yerlerinde say?s?z konserler vermi?tir. Kendine has tarz?yla dünyan?n en önemli darbuka sanatç?lar?dan biri olarak gösterilen Suat Borazan, gerek stüdyo gerekse sahne performanslar?nda HUBB Solo A?aç Darbukay? ve HUBB Solo Seramik Darbukay? tercih etmektedir.

 

   

?smail Bergamal?

 

Türkiye’nin en önemli klarnet virtüözlerinden biri olan ?smail Bergamal?, yeni nesil bir çok Türk klarnetçinin de ustas? olarak kabul edilmektedir. Halen TRT ?zmir Radyosu sanatç?lar?ndan olan ve uzun y?llardan beri TRT’nin konser ve kay?tlar?nda yer alan ?smail Bergamal? G?rnata Sol Klarnet’i kullanmaktad?r.


   

   

Kirpi Bülent (Bülent Alt?nba?)

 

Birçok klarnetçi gibi müzisyen bir aileden gelen ve klarnet ile küçük ya?ta tan??an Bülent Alt?nba?, kendi has “tüyleri diken diken eden” tarz? nedeniyle “kirpi” lakab?n? alm??t?r. Türk ve Roman müzi?inde klarnetin en önemli temsilcilerinden biri olan Kirpi Bülent, Türkiye’nin önde gelen bir çok müzisyenine konser ve stüdyo çal??malar?nda e?lik etmi?, Budha Bar serilerinde yer alm??t?r. Kendine ait solo albümleri de bulunan Kirpi, G?rnata Sol Klarnet’i tercih etmektedir.


   

   

Çorlulu Sava? (Sava? Zurnac?)

 

Babas?n?n kar?? ç?kmas?na ra?men 7 ya??nda klarnet çalmaya ba?layan Sava? Zurnac?, Türkiye’de sol klarneti büyük bir ba?ar? ile icra eden klarnetçilerin ba??nda yer almaktad?r. Okay Temiz, Burhan Öçal ve Ahmet Özden gibi müzisyenler ile beraber çal??m??, Türkiye’de ve yurt d???nda konserler vermi? ve birçok sanatç?ya e?lik etmi?tir. Kendine ait solo albümleri de bulunan ve ?stanbul Bilgi Üniversitesi’nde dersler veren Çorlulu Sava?, çal??malar?nda G?rnata Sol Klarnet’i tercih etmektedir.


   

   

Ahmet Özden

 

Zurna’n?n ya?ayan efsanesi olarak kabul edilen Ahmet Özden, Türk müzi?ini ve zurnay? tüm dünyaya tan?tan en önemli isimler aras?ndad?r. Kumpanya ?stanbul ve Trakya Blues gruplar?n?n kurucusu olan Ahmet Özden, Okay Temiz, Ivo Papazov, Ergün ?enlendirici, Y?ld?z ?brahimova ve Trilok Gurtu gibi dünyaca ünlü birçok müzisyen ve grupla çal??m??, Türkiye’de ve yurtd???nda say?s?z konserler vermi?tir. Birçok sanatç?n?n da kendisine e?lik etti?i “Zurna” isimli solo albümü olan Ahmet Özden, HUBB Enstrüman Atölyesi taraf?ndan üretilen enstrümanlar? tercih etmektedir.

 

   

   

Tolga Ak?it

 

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuar? ö?retim görevlilerinden olan Tolga Ak?it, Türkiye’nin en iyi klarnetçileri aras?nda kabul edilmektedir. Halen konservatuar bünyesinde ve çe?itli yerlerde konserler vermekte ve G?rnata Sol Klarnet’i büyük bir be?eniyle kullanmaktad?r.

 

 

 


   

Markus Schumacher / Äl Jawala

 

Balkan ritimleri ile Funk müzi?i ba?ar?yla sentezleyen Alman grup Äl Jawala, bugüne kadar ç?kard?klar? be? stüdyo albümü ile tüm dünyada büyük bir be?eni ve hayran kitlesi kazanm??t?r. Ba?ta Almanya olmak üzere tüm Avrupa’da say?s?z konserler veren, eserleri birçok toplama albümde yer alan  Äl Jawala, 2007 y?l?nda “German Award for World Music” ödülüne lay?k görülmü?tür. Grubun kurucular?ndan olan ve 2005 y?l?ndan bu yana Shantel ile birlikte stüdyo çal??malar?nda bulunan Markus Schumacher, tüm stüdyo ve konser çal??malar?nda HUBB A?aç Darbuka ve HUBB Seramik Darbuka’y? kullanmaktad?r.

 

www.jawala.de

 

   

   

Berkant Çak?c?

 

?am as?ll? bir baban?n o?lu olan ve henüz on ya??nda def ile tan??an Berkant Çak?c?, vurmal? enstrümanlara olan ilgisini darbuka ve tabla ile sürdürmü?tür. Onalt? ya??nda Kibariye ile çal??maya ba?layan Berkan Çak?c?, Kudsi Ergüner, Sezen Aksu, ?brahim Tatl?ses gibi birçok sanatç?ya e?lik etmi?tir. Anjelika Akbar ile “Bach A L'orientale” projesinde çal??an, Aziza Mustafa Zadeh ile bir dizi konser veren ve Kanadal? davulcu Ian McCuaig ile birlikte çal??an Berkan Çak?c?, çal??malar?nda HUBB Solo A?aç Darbuka ve HUBB Def’i tercih etmektedir.