HUBB ENSTRMAN ATLYES

 

 

HUBB Enstrüman Atölyesi, ba?ta klarnet olmak üzere, üflemeli enstrümanlar?n üretimi amac?yla kurulmu?tur. Teknolojik bir ortamda, ara?t?rma, geli?tirme ve üretime dönük olarak yap?lanan HUBB Enstrüman Atölyesi, y?llar süren ar-ge ve üretim çal??malar? sonucunda ?imdiki tasar?m?n? kazanan ve tüm dünyada büyük bir ilgi ve be?eniyle kar??lanan G?rnata marka Sol Klarneti üretmi?tir. En kaliteli malzemeleri, hassas el i?çili?i ile birle?tireren HUBB Entrüman Atölyesi, G?rnata Sol Klarnet’in yan? s?ra G?rnata La Klarnet, HUBB Si Bemol Klarnet, A?aç Flüt A??zl??? ve Travers (Barok) Flüt üreterek tüm dünya müzisyenlerinin be?enisine sunmaktad?r.

 

Y?llar içerisinde enstrüman portföyüne Orta Do?u vurmal? enstrümanlar?n? da ekleyen HUBB Enstrüman Atölyesi dünyan?n ilk ve tek A?aç Darbuka's?n?n tasar?m?n? ve üretimini gerçekle?tirmi?tir. A?aç Darbuka ile birlikte, Seramik Darbuka, Def ve Bendir üretimi yapan HUBB Enstrüman Atölyesi taraf?ndan üretilen vurmal? enstrümanlar dünyan?n önde gelen müzisyenleri taraf?ndan gerek sahne gerekse stüdyo çal??malar?nda büyük bir be?eniyle kullan?lmaktad?r.